Sarajevo 96.5 MHz | Travnik 90.7 MHz | Zenica 87.7 MHz | Tuzla 95.4 MHz | Mostar 100.9 MHz | Bihać 99.1 MHz | Banja Luka 100.4 MHz

Kotor Varoš 91.6 | Fojnica 90.7 | Doboj 90.1 | Bužim 98.1 | Foča 101.7 | Stolac 88.7 | Višegrad, Goražde 95.9

Bugojno 100.1 | Sanski Most 102.2 | Bratunac 99.3 | Konjic 94.2 | Zavidovići 103.8 | Srebrenik 95.4

 

Slušajte uživo

Konkurs za Izvršnog direktora programa Media centra

, Published in Društvo Featured

Na osnovu člana 32. Statuta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini - Media centra, društva za radio, televizijsku i izdavačku djelatnost, d.o.o. Sarajevo, a u skladu sa zaključkom Nadzornog odbora sa 11. redovne sjednice, Direktor raspisuje

KONKURS ZA RADNO MJESTO:

IZVRŠNI DIREKTOR PROGRAMA, jedan (1) izvršilac

I

Opis pozicije:

- zajedno sa Direktorom odgovara za provođenje programske politike i praćenja uspješnosti;

koordinira i prati rad glavnih urednika u skladu sa općom programskom politikom i ocjenjuje njihov rad;

- prati poštivanje profesionalnih i etičkih standarda medijskog izvještavanja;

- predlaže direktoru kvartalni i godišnji program rada na nivou Media centra;

- direktoru podnosi periodične izvještaje i godišnji izvještaj o realizaciji programa na nivou Media centra;

- sarađuje sa marketing službom u realizaciji strategije programskog marketinga;

- priprema i realizira složene programske projekte i akcije na nivou Media centra;

- organizira poslove planiranja, usmjeravanja i analize programa na nivou Media centra;

- koordinira i nadzire rad dopisničke mreže unutar IZ-e u BIH;

- organizira i prati rad multimedijalne redakcije;

- organizira i prati rad multimedijalnog deska;

- koordinira aktivnosti u okviru Medijskog kolegija;

- čuva ugled i imidž Media centra na poslu i van njega;

- ima neposrednu odgovornost Upravi;

- odgovara za sve objavljene informacije u skladu sa zakonom;

- vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, općim aktima Društva i nalozima nadležnih organa.

II

Izvršni direktor programa se bira na period od četiri (4) godine.

 

III

Uvjeti

Kandidat je dužan ispunjavati sljedeće uvjete:

 

Opći uvjeti:

da je državljanin Bosne i Hercegovine,
da je osoba starija od 18 godina i mlađa od 65 godina na dan imenovanja,
da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se prijavio,
da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj iz oblasti poslovne djelatnosti 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje poslova u nadležnosti Društva,
da nije na bilo koji način povezan sa direktnim ili indirektnim konkurentom Društva, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes.

Posebni uvjeti:

- da posjeduje visoku stručnu spremu društvenog smjera,

- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u novinarskim i uredničkim poslovima, od toga najmanje 3 (tri) godina iskustva na rukovodećim mjestima u medijima,

- poznavanje jednog stranog jezika,

- organizacijske sposobnosti i stručna znanja iz djelatnosti Društva i upućenost u sadržaj te način rada i upravljanja tijelima iz djelatnosti Društva.

 

IV

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete bit će pozvani na intervju.

 

VI

Prijave kandidata treba da sadrže(original ili ovjerena kopija):

- kraća biografija, sa adresom, e-mail adresom i brojem telefona,

- fakultetska diploma,

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- dokaz za tačke 4,5,6 Općih uvjeta – potpisana izjava ovjerena od strane općinskog organa,

- dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim radnim mjestima,

- dokaz o poznavanju stranog jezika.

 

VII

Konkurs će se objaviti u sredstvima informisanja Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, IIN Preporod i web portalima IZ-e.

Konkurs ostaje otvoren do 28. februara 2019. godine do 15:00 sati.

 

VIII

Izabrani kandidat, prije zaključivanja ugovora o radu, dužan je pribaviti dokaz (uvjerenje) o općoj zdravstvenoj sposobnosti potrebnoj za obavljanje poslova radnog mjesta i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od nadležnog suda.

 

IX

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno na adresu: Media centar d.o.o. Sarajevo, ul. Gazi Husrev-begova 56a, 71 000 Sarajevo, sa naznakom

 

"PRIJAVA NA KONKURS – NE OTVARAJ"

 

X

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Društvo ne vraća dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.


Facebook Facebook Messenger Viber WhatsApp Twitter

Rate this item
(2 votes)