Sarajevo 96.5 MHz | Travnik 90.7 MHz | Zenica 87.7 MHz | Tuzla 95.4 MHz | Mostar 100.9 MHz | Bihać 99.1 MHz | Banja Luka 100.4 MHz

Kotor Varoš 91.6 | Fojnica 90.7 | Doboj 90.1 | Bužim 98.1 | Foča 101.7 | Stolac 88.7 | Višegrad, Goražde 95.9

Bugojno 100.1 | Sanski Most 102.2 | Bratunac 99.3 | Konjic 94.2 | Zavidovići 103.8 | Srebrenik 95.4

Slušajte uživo

 Preuzmite našu aplikaciju

Windows app
iOS app
MacOS app
Android app

Konkurs za urednika agencije MINA i web-portala

, Published in Društvo Featured

Na osnovu člana 32. Statuta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini - Media centra, društva za radio, televizijsku i izdavačku djelatnost, d.o.o. Sarajevo, a u skladu sa zaključkom Nadzornog odbora sa 11. redovne sjednice, Direktor raspisuje

 

KONKURS ZA RADNO MJESTO:

UREDNIK MINA-e (Informativne agencije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini) I WEB PORTALA, jedan (1) izvršilac

 I

 Opis pozicije:

 

- Rukovodi, uređuje i odgovara za sve sadržaje i novinarske poslove koji se realiziraju u okviru MINA-e i WEB portala;

- Organizira poslove planiranja, usmjeravanja i analize rada na nivou MINA-e i WEB portala;

- Odobrava publikovanje informacija na WEB portalu koje pripremaju drugi saradnici;

- Predlaže Izvršnom direktoru programa mjesečni, kvartalni i godišnji program rada za MINA-u i WEB PORTAL;

- Izvršnom direktoru programa podnosi periodične izvještaje i godišnji izvještaj o realizaciji aktivnosti;

- Organizira i vodi redovne sedmične sastanke redakcije za koju je odgovoran;

- Učestvuje u radu redovnih sastanaka Medijskog kolegija;

- Prema rasporedu obavlja funkciju dežurnog urednika Multimedijalnog deska;

- Odgovara za sve objavljene informacije u skladu sa zakonom;

- Prati rad novinara i ocjenjuje njihov rad;

- Podnosi prijedloge Izvršnom direktoru programa o potrebnim ljudskim resursima, angažiranju novinara i saradnika, preraspodjeli dužnosti i sl.;

- Sa Marketing službom realizira strategiju programskog marketinga;

- Čuva ugled i imidž Media centra na poslu i van njega;

- Radi i druge poslove koji budu zatraženi od nadređene osobe, u skladu sa zakonom, općim aktima Društva i nalozima nadležnih organa;

- Neposredno odgovara Izvršnom direktoru programa.

 

II

Urednik MINA-e i WEB PORTALA bira se na period od četiri (4) godine.

 

III

            Uvjeti

            Kandidat je dužan ispunjavati sljedeće uvjete:

 

Opći uvjeti:

  1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
  2. da je osoba starija od 18 godina i mlađa od 65 godina na dan imenovanja,
  3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se prijavio,
  4. da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj iz oblasti poslovne djelatnosti koja je nespojiva sa dužnosti u upravi društva, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
  5. da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje poslova u nadležnosti Društva,
  6. da nije na bilo koji način povezan sa direktnim ili indirektnim konkurentom Društva, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes.

 

Posebni uvjeti:

- da posjeduje visoku stručnu spremu društvenog smjera,

- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva,

- iskustvo u novinarskim i uredničkim poslovima,

- poznavanje jednog stranog jezika,

- organizacijske sposobnosti i stručna znanja iz djelatnosti Društva i upućenost u sadržaj te način rada i upravljanja tijelima iz djelatnosti Društva.

 

Prednos imaju kandidati sa iskustvom u uređivanju web portala.

 

IV

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete bit će pozvani na intervju.

 

V

Prijave kandidata treba da sadrže(original ili ovjerena kopija):

- kraća biografija, sa adresom, e-mail adresom i brojem telefona,

fakultetska diploma,

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

izvod iz matične knjige rođenih,

- dokaz za tačke 4,5,6 Općih uvjeta – potpisana izjava ovjerena od strane općinskog organa,

- dokaz o radnom iskustvu,

- dokaz o poznavanju stranog jezika.

 

VI

Konkurs će se objaviti u sredstvima informisanja Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, IIN Preporod i web portalima IZ-e.

Konkurs ostaje otvoren do 28. februara 2019. godine do 15:00 sati.

 

VII

Izabrani kandidat, prije zaključivanja ugovora o radu, dužan je pribaviti dokaz (uvjerenje) o općoj zdravstvenoj sposobnosti potrebnoj za obavljanje poslova radnog mjesta i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od nadležnog suda.

 

VIII

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno na adresu: Media centar d.o.o. Sarajevo, ul. Gazi Husrev-begova 56a, 71 000 Sarajevo, sa naznakom

 

"PRIJAVA NA KONKURS  – NE OTVARAJ"

 

IX

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Društvo ne vraća dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

 

Rate this item
(0 votes)